For utstillere

På denne siden finner du informasjon om en del betingelser knyttet til det å være utstiller på Gladmat.

1. Kontrakten er bindende. Utstiller som trekker sin bestilling etter at vi har bekreftet påmeldingen, må betale en kanselleringsavgift på 2500,-. Utstiller som trekker sin bestilling mellom 1. mai og 31. mai refunderes 50 prosent av innbetalt leie. Ved kansellering etter 1. juni blir det ikke gjort refusjon på innbetalt beløp. All betaling skjer via faktura, som sendes ut etter godkjent søknad. Garanti for avtalt standareal bortfaller dersom faktura ikke blir betalt i tide og det gis ikke tilgang til stand.
2. Fremleie av stand er ikke tillatt. Hvis utstiller går sammen med andre aktører, vil Gladmat forholde seg til kontraktspartner når det gjelder faktura, navn på stand og liknende.
3. Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse arrangementet.
4. Utstiller er ansvarlig for skader som påføres personer, bygninger, innredninger, anlegg og underlag / dekke. Instrukser og anvisninger fra arrangør og offentlige myndigheter må følges nøye.
5. Utstiller plikter å bruke engangsartikler i henhold til lov om bruk av plast i engangsprodukter.
6. Utstiller må ha alle godkjennelser fra Mattilsynet når det gjelder tilvirkning av mat før og under arrangementet.
7. Utstiller må selv dekke nødvendig forsikring av eget utstyr.
8. Utstiller må selv sørge for transport, montering og demontering, pakking og bort kjøring av sine varer og utstyr innenfor tidsrom gitt av arrangør.
9. Når standen demonteres skal området og teltet tilbakeleveres rengjort og fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter også videre. I tilfelle forsømmelser forbeholder arrangøren seg rett til å foreta det nødvendige opprydningsarbeidet for kundens regning. Skader eller mangel på renhold av telt medfører ekstrakostnader som faktureres utstiller.
10. Dersom kommunen pålegger ekstra rengjøring av dekke på standen, vil utstiller bli direkte belastet.
11. Utstiller er selv ansvarlig for å bestille nødvendig utstyr og tjenester som standen trenger. Tekniske leveranser som strøm, vann & avløp, håndvask, møbler ol. bestilles på eget skjema, innen satte frister direkte fra utstiller selv til Gladmat sine faste leverandører.
12. Foruten gjelder politivedtektene m.h.t støy og orden. Musikk med forsterket lyd tidsbegrenses fra 18-23. Arrangør forbeholder seg retten til å stenge stander som ikke følger retningslinjer og regler gitt av arrangør el. offentlige myndigheter.
13. Utstiller må forholde seg til type konsept, serveringstilbud innmeldt til arrangør, og retningslinjer rundt dette. Alle utstillere er pliktig å tilby en Gladmatrett til enten kr. 50,- eller kr. 75,-, alt etter størrelse og kvalitet på råvarer. Arrangør forbeholder seg retten til å stenge stander som ikke følger innmeldt konsept, retningslinjer og regler gitt av arrangør eller offentlige myndigheter.
14. Utstiller plikter å oppgi omsetning under festivalen til Gladmat. Det ber vi om fordi vi ønsker mer kunnskap om festivalen. Dersom du ikke rapporterer tall på forespørsel fra Gladmat, vil du ikke bli godkjent som utstiller det kommende året.
15. Utstillere med skjenkerett plikter å ha et utvalg produkter fra vår hovedsamarbeidspartner Lervig.
16. Utstiller som blir innvilget skjenkerett plikter til å innfri krav fra skjenkemyndighetene og politi i forhold til kunnskapsprøve og vakthold. Omsetningsoppgave på alkohol må sendes til Gladmat innen 31. august. Dersom du ikke rapporterer omsetningsoppgave, vil du ikke bli godkjent som utstiller det kommende året.
17. Utstillere som blir innvilget skjenkerett plikter å stille med autorisert vakthold fra kl. 18.00 til stenging hver dag.
18. Denne kontrakt og vedlegg har forrang foran alt annet hvor ikke Gladmat skriftlig har fraveket dette.
19. Ved tvister partene selv ikke klarer å løse ved forhandlinger, vedtas Stavanger Byrett som rett verneting.

For utstillere:

Ofte stilte spørsmål

Søk om stand nå:

Søknadsportal for Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen 2024:

Slik er det å være utstiller

Tekniske leveranser:

Skjemaer og kontaktinformasjon