For utstillere

Kontraktbetingelser Gladmat 2023

På denne siden finner du informasjon om en del betingelser knyttet til det å være utstiller på Gladmat.

1. Kontrakten er bindende. Utstiller som trekker sin bestilling etter at vi har bekreftet påmeldingen, må betale en kanselleringsavgift på 2500,-. Utstiller som trekker sin bestilling mellom 1. mai og 31. mai refunderes 50 prosent av innbetalt leie. Ved kansellering etter 1. juni blir det ikke gjort refusjon på innbetalt beløp. All betaling skjer via faktura, som sendes ut etter godkjent søknad. Garanti for avtalt standareal bortfaller dersom faktura ikke blir betalt i tide og det gis ikke tilgang til stand.
2. Fremleie av stand er ikke tillatt. Hvis utstiller går sammen med andre aktører, vil Gladmat forholde seg til kontraktspartner når det gjelder faktura, navn på stand og liknende.
3. Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse arrangementet.
4. Utstiller er ansvarlig for skader som påføres personer, bygninger, innredninger, anlegg og underlag/dekke. Instrukser og anvisninger fra arrangør og offentlige myndigheter må følges nøye.
5. Utstiller plikter å bruke engangsartikler i henhold til lov om bruk av plast i engangsprodukter, jmf.:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/produktforskriften/plastdirektivet/
6. Utstiller må ha alle godkjennelser fra Mattilsynet når det gjelder tilvirkning av mat før og under
arrangementet. Les mer her. 
7. Utstiller må selv dekke nødvendig forsikring av eget utstyr.
8. Utstiller må selv sørge for transport, montering og demontering, pakking og bort kjøring av sine varer og utstyr innenfor tidsrom gitt av arrangør.
9. Når standen demonteres skal området og teltet tilbakeleveres rengjort og fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter og så videre. I tilfelle forsømmelser forbeholder arrangøren seg rett til å foreta det nødvendige opprydningsarbeidet for kundens regning. Skader eller mangel på renhold av telt medfører ekstrakostnader som faktureres utstiller.
10. Dersom kommunen pålegger ekstra rengjøring av dekke på standen, vil utstiller bli direkte belastet.
11. Strøm, vann/avløp og håndvask bestilles fra Gladmat sine leverandører av den enkelte utstiller på eget skjema til leverandør.
12. Foruten gjelder politivedtektene m.h.t støy og orden. Musikk med forsterket lyd tidsbegrenses fra 19-23. Arrangør forbeholder seg retten til å stenge stander som ikke følger retningslinjer og regler gitt av arrangør el. offentlige myndigheter.
13. Utstiller må forholde seg til type konsept, serveringstilbud innmeldt til arrangør, og retningslinjer rundt dette. Alle utstillere er pliktig å tilby en Gladmatrett til kr. 75,-. Arrangør forbeholder seg retten til å stenge stander som ikke følger innmeldt konsept, retningslinjer og regler gitt av arrangør eller offentlige myndigheter.
14. Utstiller plikter å oppgi omsetning under festivalen til Gladmat. Det ber vi om fordi vi ønsker mer kunnskap
om festivalen. Dersom du ikke rapporterer tall på forespørsel fra Gladmat, vil du ikke bli godkjent som
utstiller det kommende året.
15. Utstiller som blir innvilget skjenkerett plikter til å innfri krav fra skjenkemyndighetene og politi i forhold til kunnskapsprøve og vakthold. Omsetningsoppgave på alkohol må sendes til Gladmat innen 31. august.
16. Utstillere med skjenkerett plikter å ha minst ett produkt fra vår hovedsamarbeidspartner Lervig.
17. Denne kontrakt og vedlegg har forrang foran alt annet hvor ikke Gladmat skriftlig har fraveket dette.
18. Ved tvister partene selv ikke klarer å løse ved forhandlinger, vedtas Stavanger Byrett som rett verneting. For at du skal bli akseptert som utstiller, må du signere at du har lest kontraktsbetingelsene i søknadssystemet.

For utstillere:

Ofte stilte spørsmål

Søk om stand nå:

Søknadsportal for Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen 2023:

Slik er det å være utstiller

Tekniske leveranser:

Skjemaer og kontaktinformasjon